Mida me usume

Abikeskus  aitab, pakkudes oma toetust mitte ainult telefoni teel, vaid ka e-posti ning kirja teel ja igapäevaste teenistuste kaudu Tallinnas ja teistes linnades.

Abikeskuses toimuvad igapäevased teenistused iga eluvaldkonna eest: tervise, perekonna, isikliku elu, vaimse ja materiaalse heaolu eest.

Põhiliselt on teenistused kavandatud pakkumaks abi ja konsultatsioone erinevate probleemide korral. Aga Abikekskus ei tee midagi ilma professionaalide ja diagnostikata.  Inimestel, kes on saanud jagu terviseprobleemidest, soovitame me alati pöörduda arsti poole, ja teie tervenemist tunnistatakse ainult pärast meditsiinilist ekspertiisi.

acreditamos

Samuti toimub Abikeskuses evangeeliumi kuulutamine inimestele, kes on ühiskonna poolt hüljatud.

Abikeskuse pastorid ja teised kirikuteenrid ei säästa jõudu, et aidata neid inimesi, kes kannatavad. Inimesed erinevatest etnilistest gruppidest, religioonidest ning sotsiaalsetest rühmadest leidsid sõna ja toetuse ning sadade saidipublikatsioonide ning televisiooniülekannete kaudu  julgustust, varjupaika, abi kõige raskematel aegadel.

Veega ristimine on väga tähtis nende jaoks, kes tõepoolest tahavad alata uut elu Jeesusega. Selle tulemusel toimub meie patuse maise elu hülgamine ja selle asendumine tõelise kristliku eluga, kus patul pole enam võimu inimese üle.

Me arvame, et veega ristimine on kõige tähtsam otsus, mille inimene saab oma kristlikus elus vastu võtta. Veega ristimine toimub igal kuul kõigis Abikeskustes.

Peale selle on meil laste pühapäevakool, Euroopa Noorte Jõud,  Godllywood ja IntelliMen, mis on Abikeskuse sisesed grupid, mille eesmärk on kristlik kasvatus; erinevates gruppides osalejate juhatamine ja toetamine toimub dünaamilises ja atraktiivses vormis.


Kiriku Jumala Riik kristlik tõekspidamine

Igal kirikul või kristlikul konfessioonil on oma nägemus, interpretatsioon, arusaam, kuidas kohaldada praktikasse Piibli õpetusi. Kirikul Jumala Riik on needsamad õpetuse printsiibid, mis on ka teistel evangeelsetel nelipühi kirikutel, kuid ta erineb kommetelt ja traditsioonidelt ja rõhutab mõningaid Issand Jeesus Kristuse ja tema apostlite teenimise aspekte.

Usutunnistuse vabadus ja õigusaktid

Usutunnistuse vabadus on üks põhilisi inimõigusi, mis on kinnitatud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Eesti Vabariigi konstitutsiooniga. Seadustes on usutunnistuste kohta kirjas:

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon

Artikkel 18

Igaühel on mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus; see õigus kätkeb vabadust muuta oma usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt õpetamise, tava, kultuse ja kombetalituste kaudu.

Eesti Vabariigi põhiseadus

§40. Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus.

Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole.

Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.

§41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.

Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.

§42. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi Eesti kodaniku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid tema veendumuste kohta.


Usutunnistus:

 • Me usume, et Piibel on püha ja ainus tõde, mis on tingimusteta Sõna – Jumala Sõna – usaldamise ära teeninud.

  bible

 • Me usume, et on üksainus Jumal, kes eksisteerib kolmainsuse ühes olekus: Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim.
 • Me usume meie Issanda Jeesuse Kristuse jumalikkusesse, Tema neitsist sündimisse, Tema patuta ellu, imedesse, mida Ta tegi, Tema lunastavasse märtrisurma, Tema ülsetõusmisesse, Tema asumine Isa paremale käele; sellesse, et Ta naaseb  tulevikus Maa peale, omades võimu ja auhiilgust.
 • Me usume heasse lootusesse – Kiriku rõõmu Kristuse naasmise tõttu.
 • Me usume, et uuenemine Püha Vaimu läbi on isiklikuks päästeks hädavajalik.
 • Me usume ristimisse täieliku vette kastmise läbi.
 • Me usume, et Kristuse lunastavad kannatused ristil teevad võimalikuks inimese haigustest tervenemise uskliku palve vastusena.
 • Me usume, et Püha Vaimuga ristimine, nagu Apostlite tegudes (2 : 4) „Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida“, on antud nendele usklikele, kes seda paluvad.
 • Me usume Püha Vaimu pattudest puhastavasse võimesse, Kelle pidev kohalolu annab kristlasele võimaluse elada püha elu.
 • Me usume Jumala kõigi lubaduste täitumisse ja sellesse, et Jumal soovib, et Tema poole pöördunud inimene saab õnnistatud vastavalt Johannese evangeeliumile (10 : 10): „Mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõike ülirohkesti!“
 • Me usume Kristuse poolt päästetute ülestõusmisse – igavese elu jaoks, aga kes Tema tagasi lükkas — igavese piina jaoks.